19 Şubat 2010 Cuma

Nur Esin (ITU) -Özgeçmiş ve Yayınlar, 2010

NUR ESİN
Doğum Tarihi : 03.06.1954
Ünvanı : Prof. Dr.(İTÜ)

ÖĞRENİM DURUMU
Lisans Mimarlık Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1976
Yüksek Lisans Mimarlık İstanbul Teknik Üniversitesi 1979
Doktora Mimarlık İstanbul Teknik Üniversitesi 1985

ÇALIŞMA ALANLARI
1. MİMARİ TASARIM: Mimari Tasarlama Süreci, Tasarlama Kuram ve Metotları, Mimari Tasarlama Eğitimi,
2. MİMARLIK VE PSİKOLOJİ:Tasarlama ve Mekân Psikolojisi,
3. KALİTE ÇALIŞMALARI: Konutta ve Konut Yerleşmelerinde Kullanım Sonrası Değerlendirme çalışmaları, Mekânsal Kalite Çalışmaları,
4. YÖNETİM KONULARI: Mimarlık Bürolarında Tasarlamada Kalite Yönetimi

AKADEMİK ÜNVANLAR
Araştırma Görevlisi, İTÜ Mim.Fak.,Mim.Böl., Bina Bilgisi Anabilim Dalı, 1980-1987
Yardımcı Doçent, İTÜ Mim. Fak., Mim. Böl., Bina Bilgisi Anabilim Dalı, 1987-1989
Doçent, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bina Bilgisi Anabilim Dalı 1989-1995
Profesör, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bina Bilgisi Anabilim Dalı. 1997

İDARİ GÖREVLER
Devam Eden İdari Görevler:
İTÜ Çevre ve Şehircilik UYG-AR Merkezi Müdür Yardımcılığı (4.1.2001-)
İTÜ Çevre ve Şehircilik UYG-AR Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (İki dönem, 8.12.1996 günlü İTÜ Senatosu Kararı ve 4.1.2001 günlü İTÜ Senatosu Kararı).

Tamamlanan İdari Görevler:
Mimarlık Bölümü Başkanlığı İTÜ Mimarlık Fakültesi, 2005-2007.
Bina Bilgisi Anabilim Dalı Başkanlığı, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü,
1998- 2000.
Dekan Yardımcılığı (Öğrenci İşerinden Sorumlu), İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1995-1997.
Mimarlık Bölümü Başkan Yardımcılığı, İTÜ Mim. Fak., 1988-1991.
İTÜ Rektörlüğü Senato Lisans Eğitim Komisyonu Üyeliği (2001-2004, 2004-2008)
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (İTÜ Mim. Fak), Profesör Temsilcisi (2001-2004), Doçent Temsilcisi, (iki dönem 15.11.1991 ve 20.11.1994) Y.Doçent Temsilcisi (1989-1991)
İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Mimari Tasarım Lisansüstü Programları Koordinatörü (4.7.2002-2005)
İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Kurul Üyelikleri (11.Mart 2003 )
İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yönetim Kurulu Üyeliği, (üç dönem, İTÜ Senatosu Kararı, 1999-2001, 2001-2004, 2004-2005 )
İTÜ Bina Yapımı ve Yönetimi Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği ( 4.12.1997 günlü İTÜ Senatosu Kararı)
İTÜ Çevre ve Şehircilik UYG-AR Merkezi, Mimari Tasarım Birimi Yürütücüsü (9.9.1993 günlü Merkez Yönetim Kurulu Kararı).
İTÜ Yapı Araştırma Merkezi, Yönetim Kurulu Üyeliği , İki Dönem (2.6.1994 günlü İTÜ Senatosu Kararı ve 30.7.1998 günlü İTÜ Senatosu Kararı).

PROFESYONEL POZİSYONLAR

SMGM Başkanı, TMMOB Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi SMGM (2008-2010 dönemi)
MİAK Başkanı, TMMOB Mimarlık Akreditasyon Kurulu (2008-2010 dönemi)
MiAK başkan yardımcısı (2006-2008 dönemi)

LİSANSÜSTÜ PROGRAM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Mimari Tasarım Lisansüstü Programları Eş Koordinatörü (2002-2005, 2007-devam ediyor)
İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Mimarlık (Tezsiz) Lisansüstü Program Koordinatörü (2005-2007)

DANIŞMANLIĞI YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ
Yüksek Lisans Tezleri (İTÜ Fen bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı)

MİMARİ TASARIM KONULARI:
Gül, Banu, Kullanıcı-Çevre Uyum Probleminin Tasarım Sürecinde Çözümlenmesi, Mimari Tasarım Programı, 1993.

Gürsoy, Yasemin, Mimari Eleştiri Modeli ve İstanbul’da 1980 Sonrası Binalara Uygulanması, Mimari Tasarım Programı, 1994. (Eş Danışmanı : Prof. Dr. Günkut Akın)

Öztürk, Umutsel, İnsan-Çevre İlişkileri Bağlamında Çalışan Psikolojisi, Mimari Tasarım Programı, 1996.

Bilgütay,Banu, Tasarlama Yönetiminde Haberleşme ve Bunun Tasarım Kalitesine Etkisi, Mimari Tasarım Programı, 1998.

Demirbaş, Özgür, Düşsel Mekan, Mimari Tasarım Programı, 2000.

Özcan, İsmail, Change of Tendencies in Tourism and Design Principles of Holiday Villages’ Outdoor Spaces, Mimari Tasarım Programı, 2000.

Saygıcı, Hasan Seymen, Üst Gelir Grubuna Yönelik Tasarlanan Konut Çevreleri, Mimari Tasarım Programı, 2004.

Yazıcı, Selen, Sosyal ve Kültürel Mekânların Çocuk Gelişimi Üzerindeki Etkileri, Mimari Tasarım Programı, 2004.

Kaymaz Koca, Senem, Mimarlıkta Yer ve Yersizlik, Mimari Tasarım Programı, 2005

Ergüney, Yeşim Duygu, Multi-Log: Socio-Spatial Interpretations in the Metropolitan City İstanbul Kentsel Tasarım Programı, 2006

Onur Dayıoğlu, Kentsel Dönüşüm, Mimari Tasarım Programı, 2006

Şahin, Aslıhan, İstanbul Beyoğlu’nda Yeme-İçme Mekânlarının Tasarım ve Kullanımında Yeni Eğilimler, Mimari Tasarım Programı, 2006

Peker, Esra, Kentin Markalaşması Sürecinde Müze Yapılarının Yeri, Mimari Tasarım Programı, 2006

Eken, Merve, Kültürel ve Sosyal Mekânlara Dönüşen Alışveriş Merkezleri: Günümüz Kentlisinin Yeni Yerleri Mimari Tasarım Programı, 2007

Çokuğraş, Işıl, Kentte Kamusal Mekân Örüntüleri, Mimari Tasarım Programı, 2008

Başar, Deniz, Mimarlıkta Toplumsal Mekân Farkındalığı Yaratmanın Çevresel Uyum Ortamı Oluşturmadaki Yeri, Mimari Tasarım Programı, 2008

Yıldırım, Gül, Mekânların Dönüşüm Potansiyeli ve Mimarlıkta “Palimpsest” Kavramı, Mimari Tasarım Programı, Ocak 2009

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ KONULARI(Mimarlık Büroları ve Kalite Yönetimi) :

Akıner, İlknur, Orta ölçekli Mimarlık Büroları için Kalite Güvence Sistemi Modeli Geliştirilmesi, Proje Yapım Yönetimi Programı, 2000.

Cansever, Ebru, Türkiye'de Mimarlık Bürolarında Kalite Yönetimi Uygulamalarının İrdelenmesi, Proje Yapım Yönetimi Programı, 2000.

İnceoğlu,Yeliz, Konut Yapım Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi, Proje Yapım Yönetimi Programı, 2004

Yılmaz, Burcu, Environmental Quality Standards, Proje Yapım Yönetimi Programı, 2004

Erdem, Alper Gökhan, Project Management in Design Oriented Architectural Firms: The UK Example, Proje Yapım Yönetimi Programı, 2006

DOKTORA TEZLERİ

Kömürcüoğlu Turan, Nilgün, Tasarım Sürecinde Bilişsel Yeti Olarak İmgelem ve Kavram, Mimari Tasarım, 2003.

Akıner, İlknur, Türk İnşaat Sektöründe Mimarlar ve Mühendisler Arasında Kültürel Farklılıklar, 2004. Yapı Bilgisi-Proje Yapım Yönetimi, (Eş Danışmanı Prof. Dr. Heyecan Giritli)

Günal (Beyazıt), Beria, İnsan - Mekan İletişim Modeli Bağlamında Konutta Psiko-Sosyal Kalitenin İrdelenmesi, Mimari Tasarım, Eylül 2005.

Olcay, Yeliz, Toplu Konut Üretiminde Kullanıcı Tatmini Yönelimli Bir Veri Toplama Modeli: Kalite Fonksiyon Yayılımı, Yapı Bilgisi-Proje Yapım Yönetimi, Ocak 2010.

SON İKİ YILDA VERİLEN DERSLER
Lisans (İTÜ):
Mimari Proje III ve Mimari Proje IV (2-6)
Bitirme Ödevi çalışması (0-6)

Yüksek Lisans-Doktora (İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü):
Mimarlıkta Psikoloji (3-0)
Kent Mimarlığı (3-0)
Peyzaj Mimarlığında Kalite Araştırmaları (3-0)

Lisans (Okan Üniversitesi)
Basic Design I & II (2-2)
Technical Drawing & Presentation (0-4)


YAYINLAR

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Çağdaş,G., Kavaklı Thorne, M., Ahsen Özsoy,A., Altaş Esin, N., Tong,H., “Virtual Design Studio VDS2000 as a Virtual Construction Site: Digital Media is Design Media, not a Drawing Tool”, International Journal of Design Computing, Volume 3, 2000, http://www.arch.usyd.edu.au/kcdc/journal/vol3/dcnet/

Altaş (Esin),N., Özsoy, A., “Spatial Adaptability and Flexibility as Parameters of User Satisfaction for Quality Housing”, Building and Environment, Vol.33, No.5, pp.315-323, 1998.

Altaş (Esin), N., “A Discussion on Design Education in Architecture and Engineering”, Bulletin of the Technical University of İstanbul, Vol.49, p.17-27,1996.

Özsoy, A., Altaş (Esin),N., Ok,V., Pulat,G., “Quality Assessment Model for Housing: A Case Study on Outdoor Spaces in Istanbul”, Habitat International ,Vol. 20, No. 2, pp.163-173,1996.

Akın,Ö.,Altaş (Esin),N., Uluoğlu,B., "Quality of Architectural Service in the Project Management Process”, Journal of Architectural and Planning Research JAPR, Vol.13, No.1, pp. 63-90,1996.

Özsoy,A., Altaş (Esin), N., "An Alternative Approach to the Effective Use of Existing Housing Stock", Open House International, Vol.19, No.2, 1994, Pp. 22-28.

Thijssen,A.P., Esin,N., "The Ortaköy Support: Study Project on Housing based on the concept of supports and detachable units", Open House International, Vol.15, No.s:2-3, 1990, Sa.51-55.

Bayazıt, N., Özsoy, A., Esin, N., "An Integrative Approach: Context of Design Techniques", Design Studies, Vol.2, No.4, 1981, Sa.215-223.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

Vardar,M., Esin, N., Fornaro,M., Erdoğan,M., Bozkurtoğlu,E., “The Role of Rock-Using and Manaement in the Architectural Development of İstanbul”, Le Risorse Lapidee Dall’Antichita ad Oggi in Area Mediterranea, Canosa di Puglia (Bari) 25-27 Settembre 2006, GEAM- Associazione Georisorse e Ambiente, Torino, 2006, pp. 105-110.

Eren Erdener,E., Caldwell,M.,Chang, I.K, Hakan Tong,H., Çağdaş,G., Esin, N.,
Özsoy,A., “Dealing with Real World Design Issues in the Virtual Environment: Virtual Design Studio Experience between ITU and OU”, Arkitekt, Kasım Aralık 2006, Sayı 508, s.46 (Bildiri özeti yayınlanmıştır).

Esin, N., Özsoy, A., “Environmental Quality: Concepts, Contradictions, and Some Questions”, Quality of Urban Life: Policy versus Practice, Eds. Nuran Zeren

Gülersoy, Nur Esin, Ahsen Özsoy, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama-Araştırma Merkezi Yayını, Cenkler Matbaası, İstanbul, sa. 24-32, 2003.

Çağdaş,Gülen, Manolya KAVAKLI THORNE, Ahsen ÖZSOY, Nur ESİN ALTAŞ, Hakan TONG, “Virtual Design Studio VDS 2000 as a Virtual Construction Site: Game-like Learning versus Traditional Design Education”, DCNet’00 Online Symposium, 15-18 Ocak 2001.

Altaş,N.E., Arı,H., Çağdaş,G., Erdem,A., Gökmen,G.P., Gürer,L., Hacıhasanoğlu,O., Hacıhasanoğlu, I., Özsoy,A.,Sağlamer,G., Ulusu,U.T., Yüksel,D.,Y., “Beginning with the Fundamentals of Form: Functions, Structures, Concepts, Contexts, and Spaces”, Poster, FIDE’98 International Conference on First Year Design Education, Proceedings, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 14-16 Ekim 1998.

Altaş (Esin), N., “Human Factors in Design Education”, Educating The Whole Engineering : The Role of Non-Technical Subjects in Engineering Curricula, SEFI CDWG Curriculum Development Working Group, May 4-6,1995, Cracow University of Technology, Poland

Altaş (Esin), N., “Computer in Design Practice: Computer as a Tool for Design Quality Control in Project Management Process”, Critical Review of the Applications of Advanced Technologies: Architecture, Civil and Urban Engineering, Proceedings of the Fifth EuropIA International Conference, 12-14 December 1995, Lyon, Europıa Productions, ISBN 2-909285-05-7, 1995, Paris, France, Sa. 267-282.

Özsoy,A., Altaş (Esin), N., Ok,V.,Pulat,G., “Assesment of Environmental Quality in Open Spaces of Mass-Housing”, Buildings and the Environment, CIB Task Group 8, Environmental Assesment of Buildings, May 16-20, 1994, Garston, Building Research Establishment, Watford, UK, Pp.....

Akın,Ö., Esin,N., Uluoğlu,B., "An Emprical View of the Project Management Process (PMP)", Socio-Environmental Metamorphoses: Builtscape, Landscape, Etnoscape, Eurscape; Proceedings of Euroscape Symposia, Vol.V, IAPS 12 International Conference,Marmaras, Chalkidiki, Greece, 11-14 July 1992, Sa.161-177.

Esin, N., Özsoy, A., "Spatial Analysis of Flexibility/Adaptability in Dwellings: A Factor Analytic Approach", Housing for the Urban Poor, ENHR, European Network for Housing Research, International Symposium, Ed. G.Sağlamer, Ş.Özüekren, İstanbul Technical University, Building and Earthquake Research and Application Center, September 1991, Sa. C125-C140.

Esin, N., Özsoy, A., "Interaction between Spatial Organization and Space Use in Mass-Housing in Turkey: The Ataköy Example", CIB 89th International Congress, Quality for Building Users Throughout the World, Vol.3, June 19-23, 1989, Paris, La Vilette France, International Council for Building Research, Sa.39-51.

Esin, N., "An Organizational Discussion: Architects and Engineers in Project Development Process in Turkey", Design Coalition Team, Vol. 1, Proceedings of the International Design Participation Conference, Ed. M.R. Behesthi, Eindhoven Univ.of Technology, Dept.of Arch. Building and Planning, Eindhoven, 1985, Sa. 189-198.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Esin, N., Sürekli Mesleki Gelişimde İlkeler, Öz-değerlendirme ve Hedefler, Yapı 322, 2008, sa. 14-15.

Günal,B., Esin,N., İnsan-Çevre İletişim Modeli Bağlamında konutta Psiko-Sosyal Kalitenin Araştırılması (Doktora makalesi), ITU Dergisi/a Mimarlık, Planlama ve Tasarım, Seri A, 6/1, 2007,sa.19-30.

Esin, N., “İTÜ Mimarlık Bölümü: Özgür bir Eğitim İklimi”, Arkitekt, Mayıs, Haziran 2006, Sayı 505, Yıl 73, s.10-14.

Esin, N., Hacıhasanoğlu, O., Hacıhasanoğlu, I., Dursun,P., Şener, E., Yıldız,D., Apak, S., Ulken,G., Erem, Ö., Sıkıçakar A., Köknar, S.A., Kürtüncü, B.G., Türkkan,S., Ataş,Z., Avcı, O., Kahveci,E., “İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı Lisans Programları Birinci yıl Mimari Tasarım Studyosu”, Arkitekt, 2006/04-05, Yıl 73, ss. 8-26.

Esin, N., “The Consciousness of Being Human: Reflections of technological and social change on architectural education”, Mimar.ist, Special issue for UIA İstanbul (in English), No. 16, 2005, pp. 82-84.

Esin, N., “ENHSA-EAAE 8. Toplantısı: Konular, Mekanlar, İnsanlar”, Mimar.ist, 2005/18,sa 93-97.

Akıner,İ., Esin, N., Giritli, H., “Türk İnşaat Endüstrisinde İş Değerleriyle İlgili Kültürel Profil” (Doktora Makalesi), İTÜ dergisi/a, Mimarlık Planlama ve Tasarım, Seri a, Cilt 4, Sayı 2, Eylül 2005, ss.47-58.

Kömürcüoğlu Turan,N., Altaş Esin, N., “Tasarım Sürecinde Kavram”, İTÜ dergisi/a, Mimarlık Planlama ve Tasarım, Seri a, Cilt 2, Sayı 1, Mart 2003, ss.27-40.

Çağdaş, G., Özsoy,A., Altaş, N.E., Tong,H., Kavaklı Thorne, M., “Sanal Tasarlama Stüdyosu Deneyiminin Ardından: Tasarlama Stüdyosunda İletişim ve Değişimi “, Mimar.ist, Bahar 2001/2, 128-136. (bilim alanı kodu: 601.01.01)

Altaş, N.E., “İnsan Olma Bilinci : Toplumsal ve Teknolojik Değişimin Mimarlık Eğitimindeki Yansımaları”, Mimar.ist, 2001/3, 101-105.

Altaş,N., "Tasarlama Öyküleri: Tasarlarken Tıkanan Öğrenciler ve Geliştirdikleri Çözüm Yolları", Stüdyo 1999, Stüdyo: Tasarım Kuram Eleştiri Dergisi Sayı 1, Nisan 2000, 84-89.

Altaş, N., Çağdaş,G., özsoy, A., "İlk Yıl Mimari Tasarım Eğitiminde Jüri Olgusu", Stüdyo 1999, Stüdyo: Tasarım Kuram Eleştiri Dergisi Sayı 1, Nisan 2000, 14-21.

Altaş (Esin), N., "Yeni Mimari Eğitimi Üzerine Düşünceler: Tasarlama stüdyosunda yansız (objektif) eleştiri modeline doğru”, YAPI, No.160, Mart 1995, Sa. 61-72.

Altaş (Esin), N., "Mimarlık Bürolarında Proje Yönetimi:Proje Grubu Yapılanma Modelleri", YAPI, No.157, Aralık 1994, Sa. 64-69.

Altaş (Esin), N., “Kalite Kavramı Üzerine Bir İnceleme: Fiziksel Çevrede Kalite Parametreleri Modeli”, İTÜ Dergisi, Cilt 52, Sayı:3-4,sa.:37-48, 1994.

Altaş (Esin), N., "Dış Mekanı Yaşamak", YAPI, Sayı 143, Ekim 1993, Sa. 48-56.

Uluoğlu,B., Esin,N., "Terry Farrell Üzerine", Arridamento Dekorasyon, 1992/2, Sa.97.

Esin, N., Thijssen,A.P., " Stüdyo Çalışması Üzerine Çözümlemeler: SAR Metodolojisi ile Esnek Konut Tasarımı", YAPI, Sayı:110, Ocak 1991, Sa.46-52.

Esin,N., Uluoğlu,B., "Dekonstrüktivist Düşüncenin Mimari Yorumları", YAPI, Sayı: 90, Mayıs 1989, Sa.52-58.

Esin, N., "Mimariye Değişik Bir Bakış: Dekonstrüktivist Mimari", YAPI, Sayı 90, Mayıs 1989, Sa.49-51.

Esin, N., "Konut Donatısı Tasarım-Üretim Süreci ve Kullanıcının Yeri", YAPI, Sayı:77, Şubat 1988, Sa.42-46.

Esin, N., Bayazıt, N., "Faktör Analizi Yardımıyla Mimari Proje Büroları İçin Sınıflama İlkeleri Belirlenmesi", DOĞA, TÜBİTAK, Mühendislik ve Çevre,Şubat 1986, Sa.7-10

Bayazıt, N., Esin, N.,"Turizm Konaklama Tesisleri Bibliyoğrafyası", ÇEVRE, Sayı 2, Mart-Nisan 1979, Sa.7-10.

Diğer Yayınlar:

TEZLER

Esin, N., Türkiye'de Mimarlık Bürolarında Tasarlamada Karar Verme Durumunun Belirlenmesi, İTÜ Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, İstanbul, 1985. Yayınlanmış Doktora Tezi.

Esin, N., Turistik Şehir Otellerinde Tasarlama Problemlerinin Belirlenmesi, İTÜ Mim. Fak. İstanbul, 1979, çoğaltılmış Yüksek Lisans Tezi.

Yapılan Editörlük Çalışmaları - Yayınlanmış Bildiri ve Bildiri Özeti Kitapları:

Gülersoy, N.Z., Esin,N., Özsoy, A., Quality of Urban Life: Policy versus Practice, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama-Araştırma Merkezi Yayını, Cenkler Matbaası, İstanbul, 2003.

A.Özsoy, G.Çağdaş, F. Uz, A.Şentürer, N.E.Altaş, Y.D.Yüksel, I. Hacohasanoğlu, O.Hacıhasanoğlu (Editörler) Stüdyo: Tasarım, Kuram, Eleştiri Dergisi, Sayı 1, İTÜ Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi Anabilim Dalı Yayını, Nisan 2000.

Altaş, N.E., Arı,H., Çağdaş,G., Erdem,A., Gökmen,G.P., Gürer,L., Hacıhasanoğlu,O., Hacıhasanoğlu, I., Özsoy,A.,Sağlamer,G., Ulusu,U.T., Yüksel,D.,Y., FIDE’98 International Conference on First Year Design Education, Proceedings, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 14-16 Ekim 1998.

Altaş (Esin), N., Ertekin, Ö., Eyüboğlu, E., Gülersoy Zeren, N., Kavaklı, M., Tezer, A., Mimari ve Kentsel Çevrede Kalite Arayışları Sempozyumu, Bildiriler, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İTÜ Çevre ve Şehircilik UYG-AR Merkezi, İstanbul, Cenkler Matbaası, 1995.

Öke,A., Esin, N., Çağdaş, G., Uluoğlu, B., Eren, Ç., Uyanık, N., ,"Haberler" Yüksek Binalar Çalışma Grubu Bülteni, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla, İstanbul, 1991/1 ve 1992/1.

Öke,A., Altaş (Esin),N., Çağdaş,G., Uluoğlu,B., Eren,Ç., Uyanık,N., Yüksek Binalar II.Ulusal Sempozyumu, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 4-6 Kasım 1992.

Öke, A., Esin, N., Çağdaş, G., Uluoğlu, B., Demirel, Ç., Erdem, A., High-Rise Buildings, I. National Symposium, English Summaries, Istanbul Technical University, İstanbul, 1-2-3 November 1989.

Öke, A., Esin, N., Çağdaş, G., Uluoğlu, B., Demirel, Ç., Erdem,A., Yüksek Binalar I.Ulusal Sempozyumu, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 1-3 Kasım 1989.

Özsoy, A., Esin, N., Pulat, G., Ataköy Toplu Konut Uygulamalarının Değerlendiril- mesi Paneli, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 14 Nisan 1989.

Bayazıt, N., Tapan, M., Ayıran, N., Esin, N., Tasarlama I. Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 22-24 Haziran 1982.

Bayazıt, N., Tapan, M., Ayıran, N., Esin, N., Tasarlama I. Ulusal Kongresi, Bildiriler, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 22-24 Haziran 1982.

Yayınlanmış Çeviriler

Esin, N., "Günümüzde Büyük Panellerle Konut Üretimi", Çeviri, Willy Daubner: Large Panel Housing Today, YAPI, Sayı 125, April 1992, Sa. 53-57.

Altaş (Esin), N.,"Açık Sistemler ve Mimari Çeşitlilik", Çeviri, Yositika Utida : Open Systems and Architectural Variety, YAPI, Sayı 131, Ekim 1992, Sa. 57-68.

Esin, N., "Arthur Dyson'un Evleri : Ritmi Yakalamak..., Arthur Dyson'un Mimari Şiirselliği", Çeviri, Mark Hammons, YAPI, Sayı 120, Kasım 1991, Sa. 40-63.

Esin, N., "Konaklama Yapıları", Derleme çeviri, Fred Lawson, ÇEVRE, Sayı 6, Kasım-Aralık 1979, Sa. 12-21.

Sözlük Maddeleri - Derlemeler:

Esin, N.,"Tipoloji", "Yararlılık", "Değer", (Sözlük Maddeleri), Eczacıbaşı Sanat Sözlüğü, Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı, İstanbul, Yayın Yönetmeni: Z.Kınık, 1998.
Esin, N., “RIBA” (Sözlük Maddesi), Eczacıbaşı Sanat Sözlüğü, Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı, İstanbul, Yayın Yönetmeni: Z.Kınık, 1998.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

Esin, N., “Sürekli Mesleki Gelişimi Yeniden Yorumlamak”, SMGM Çalıştayı 2, SMGM Uygulamalarında Yeni Arayışlar 2009), 16 Ocak 2008, İTÜ İstanbul, 2009, pp. 7-21

Esin, N., “Değerlendirme: Mimarlıkta Lisans ve Lisansüstü Eğitimi”, Mimarlık ve Eğitimi Forumu III, Mimarlık Eğitimi Yeniden Yapılanırken, 7-9 Aralık 2005, TMMOB Mimarlar Odası, Nisan 2006. sa. 73-77 ve 96-97.

Vardar, M., Esin, N., “Kentleşme Sürecinde Mühendislik ve Mimarlık Eğitiminin Ana Hedefleri ve Beklentiler”, , , II.Ulusal Mühendislik Kongresi Bildiri ve poster Kitabı, Editör: Vural Evren, 12. Mühendislik Dekanları Konseyi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak 2006, ss. 129-140.

Saygıcı, H. S., Esin, N., Konut Sunumunda Yeni Yaklaşımlar: “Üst gelir grubu konut yerleşimleri “yeni” neler sunuyor?”, Konut Değerlendirme Sempozyumu, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Baskı Atölyesi, 2005, s.7-18.

Pulat, Gökmen, G., Esin, N., Ok, V., Özsoy, A., “Toplu Konut Çevrelerinde Açık Mekan Yaşantısı ve Kalite: Bir Yeniden Değerlendirme”, Konut Değerlendirme Sempozyumu, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Baskı Atölyesi, 2005, s. 61-70.

MİM-ED, “Akreditasyonda Farklı Sistemler” Mimarlık Eğitimi Kurultayı Bildirileri, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi ve TMMOB Mimarlar Odası, Yıldız, İstanbul 2001. (MİM-ED Mimarlık Eğitimi Derneği Y.Kurulu Üyeleri İle birlikte hazırlanmıştır).

Altaş (Esin) N., Arı, H., “Mimarlık Mesleğinin Çok Disiplinli Boyutu ve Eğitime Yansımalarının İrdelenmesi”, Mimarlık ve Eğitimi Forum I: Nasıl bir Gelecek?, Bildiriler, (Eds. M.E.Çakırkaya, A.İnceoğlu, N.Paker),19-21 Nisan 1995, İTÜ Mimarlık Fak.ve EAAE, Cenkler Matbaası, İstanbul, 1995, Sa.215-221.

Altaş (Esin) N. . , “Toplu Konutlarda Çevre Kalitesinin Denetimi: Yönetimsel Boyut”, Mimari ve Kentsel Çevrede Kalite Arayışları Sempozyumu Bildirileri, 5-7 Haziran 1995, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uyg-Ar Merkezi ve Mimarlık Fakültesi, İstanbul (Eds.
N.Esin Altaş, Ö. Ertekin, E.Eyüboğlu, N. Zeren Gülersoy, M. Kavaklı, A.Tezer), Cenkler Matbaası, İstanbul, 1995, ISBN No. 975-561-056-1, Sa.200-205.

Tasarım Stüdyosu I Grubu ( N.Esin Altaş, H.Arı, .... vd.), “İlk Yıl Mimari Tasarım Stüdyosu Deneyimi”, Mimari Proje Dersinin Sorgulanması (Eds Z.Abalı, E.Çil), Seminer, 9 Aralık 1994, Bilgisayar Ortamında Tasarım Dalı, Y.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Yayın No. MF-MİM 94.071, Y.T.Ü. Mim. Fak. Baskı İşliği, 1994, Sa. 73-78

Gülersoy (Zeren),N., Özsoy, A., Esin,N., "Yüksek Binalarda Biçimlenme ve Çevre İlişkilerinin Değişimi", Yüksek Yapılar I. Ulusal Sempozyumu Bildirileri, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, Kasım 1989, Sa.63-66.

Esin, N., Özsoy, A., "Toplu Konutlarda Mekan Kullanım Özelliklerinin Değerlendirilmesi: Ataköy Örneği", Ataköy Toplu Konut Uygulamalarının Değerlendirilmesi Paneli,Eds. A.Özsoy, N.Esin, G.Pulat, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, Ağustos 1989, Sa.57-66.

Özsoy, A., Esin, N., "Küçük Konutlarda Mekan Kullanım Özelliklerinin Değerlendirilmesi, Ataköy Örneği", Toplu Konutta Mekan Standartları Paneli Bildirileri, Ed. N.Bayazıt vd., Yapı Araştırma Merkezi, İstanbul, Mayıs 1987, Sa. 98-103.

Esin, N., "Tasarlamada Karar Verme Sürecine Davranışsal Yaklaşım", Tasarlama I. Ulusal Kongresi Bildirileri, Ed.N.Bayazıt ,N.Esin vd., İTÜ Mimarlık Fakültesi, Baskı Atölyesi, İstanbul 1982, Sa.5.33-5.36.

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:

Esin, N., Architectural Education in (2009), Architecture in Turkey, Anon. Turkish Chamber Of Architects, Ankara, 2009, pp.35-48. (İngilizce ve Türkçe yayımlanmıştır)

Anon, XXI Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu MOBBİG Toplantısı (oturumların bant çözümü), 12-14 Ekim 2005, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, TMMOB Mimarlar Odası, Fotokopi Baskı, Mayıs 2006.

Esin,N., “Panel Sunuş Yazısı” UIA Panel, 2005 TMMOB Mimarlar Odasi İstanbul Şubesi Yayını

Esin, N., “Yaşama Egemen Kavramlar ve Tasarlama Eğitiminin Yeniden Sorgulanması Üzerine”, Mimarlık Eğitiminde Tasarım Stüdyolarına Farklı Yaklaşımlar, Eds. Hikmet
Gökmen, Dürrin Süer, Mimarlar odası İzmir Şubesi Yayınları, İzmir, Aralık 2003,sa.1-8

Altaş,N.E., Mimarlık Bürolarında Kalite Yönetimine Doğru, YEM E-Yayını, 2003.
http://www.yapitr.com/mimarlik

Altaş (Esin), N., “Dekonstrüktivizm”, Mimari Akımlar II, YAPI dan Seçmeler: 9, YEM Yayın, Sa.49-59, 1996.

Esin, N., "Arthur Dyson” (Çeviri, Mark Hammons), Çağdaş Mimarlar, YAPI dan Seçmeler: 6, Birinci Baskı, YEM Yayın, , Sa.42-60, Mayıs 1995.

PROJELER

Mimari Projeler - Mesleki Etkinlikler:

Anafartalar, İki Şubeli Temel Eğitim Okulu, Tasarım ve Uygulama Projeleri, Arıköy Konut Yapı Kooperatifi, İstanbul. (A.Özsoy, G.Çağdaş, G.P.Gökmen ve F.Erkök ile birlikte) 2002-2003.

Bir Şubeli Sekiz Yıllık Temel Eğitim Okulu Avan Proje Aşaması, A. Özsoy, G.Çağdaş, G.Pulat Gökmen, F.Erkök ve L.Aras ile birlikte. 1997.

Sakarya Valiliği, Vilayet Binası Yanı Meydan Düzenlemesi, Döner Sermaye Projesi, İTÜ Çevre ve Şehircilik UYG-AR Merkezi, İstanbul (N.Esin). 1989.

İTÜ Makina Fakültesi, Öğretim Üyeleri Lokali ve Öğrenci Kantini Dekorasyon Projeleri, İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevlendirmesi (N. Esin, S. Erselcan). 1985

Side Turtes Turistik Tesisleri, Mimari Programlama ve Ön Proje aşamalarında çalışmaların organizasyonu ve tasarım çalışmalarına katılma (Proje Müellifi Mimar H. Arslanoğlu). 1984.

Mimari Proje Yarışmaları:

İTÜ Türk Müziği Konservatuarı Mimari Proje Yarışması, İTÜ Rektörlüğü, İstanbul, İkincilik Ödülü (A.Özsoy, G.Çağdaş, N.E. Altaş).1994.

İzmit Kıyı Şeridi Düzenlemesi Proje Yarışması, İzmit Belediyesi, Mansiyon (İ.Acaroğlu, E.Acaroğlu, Y. Öztan, B. Denel, H.Berk, C.Berk, N.Esin).1975.

Bilimsel Araştırma Projeleri – Raporları

Çağdaş, G., Kavaklı Thorne, M., Altaş, N.E., Özsoy, A., Tong, H., Sanal Ortamda Uzaktan Etkileşimli Mimari Tasarım Eğitimi, DPT Projesi, İstanbul 2007 (N. Esin Katkı Payı: %20).

Eren Demirel, Ç., Esin, N., Çağdaş, G., Erdem, A., Yüksek Binaların Bölgesel uygulamaları için Kent Yaşamının Kalitesini Yükseltmeye Yönelik Bir Değerlendirme Modeli Önerisi: İstanbul Örneği, Araştırma Raporu, İTÜ Araştırma Fonu, İstanbul, Eylül, 2004.

Altaş (Esin), N., Mimari Proje Bürolarında Tasarım Sürecinde Kalite Denetimi Araçlarının Araştırılması”, İTÜ Araştırma Fonu, Proje No: 634, İstanbul, Mart 1996.

Özsoy, A., Altaş (Esin), N., Ok,V., Pulat,G., Toplu konutlarda Davranışsal Verilere DayalıNitelik Değerlendirilmesi, TUBİTAK, INTAG Proje No. 102, 1995.

Altaş (Esin),N., Özsoy,A., Toplu Konutlarda Büyüklük, Değişme ve Esneklik Analizi, İTÜ Çevre ve Şehircilik UYG-AR Merkezi, İstanbul, Ocak 1993

Akın, Ö., Esin, N., Uluoğlu, B.,Design Management and the Quality of Architectural Services in the International Context, Results of the Pilot Survey and İstanbul Workshop, NSF Project Progress Report Two, İstanbul, April 1991.

Özsoy, A., Esin, N., Toplu Konutlarda Tasarım-Yapım Sistemi-Mekan Kullanımı Etkileşiminin Araştırılması, İTÜ Çevre ve Şehircilik UYG-AR Merkezi, İstanbul, Mart 1988.

Esin, N., Türkiye'de Mimari Proje Uygulamasında Faktör Analizi Yardımıyla Tasarlamada Karar Verme Durumunun Belirlenmesi, Doktora Araştırma Projesi Raporu, TÜBİTAK, Mühendislik Araştırma Grubu, Prj.No.583. İstanbul, Aralık 1984.

İnceleme Raporları (çoğaltma):

Vardar, M. Esin, N., vd., “Darıca, İzmit, Değirmentepe Ocakları Kuzeyinde Yeralan Eski Döküm Alanının Rehabilitasyonu” – Rapor İTÜ Maden Fakültesi Vakfı (Aslan Çimento AŞ (LAFARGE A.Ş.) için hazırlanmıştır), İstanbul Mayıs 2006.

Vardar,M., Esin, N., “TOPLU KONUT PROJESİ- BATI DUVARI, DINYEPROPETROVSK-UKRAYNA, Jeolojik ve Jeoteknik Rapor”, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ağustos 2005 (Gülsan İnşaat Sanayi AŞ için İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmıştır).

Vardar, M., Esin, N., Çekirge, N., Çıracı, M., Çıracı, H., “ YALOVA Kent Planlaması Ön Değerlendirme Raporu, İstanbul Teknik Üniversitesi, Kasım 2004 (Yalova Belediyesi için hazırlanmıştır).

Esin, N., Özsoy, A., İstanbul Kozyatağı Bölgesi Toplu Konut Alanı İnceleme Raporu, İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1987, MESA Mesken Sanayii A.Ş. için hazırlanmıştır.

Yüksek Lisans Tez Araştırması Projeleri

Bilgütay, B., “Mimari Tasarım Bürolarında, Tasarlama Sürecinde İletişimin Tasarlama Kalitesine Etkisi”, Tez Yürütücüsü: Nur Esin Altaş, Destekleyen Kuruluş: İTÜ Araştırma Fonu, Proje No: , Amacı: Mimarlık Bürosunda derinlemesine inceleme ile, iletişim problemlerinin tasarlama kalitesi üzerindeki etkilerinin araştırılması, 1997-1998 (Katkı Payı: %5).

Akıner, İ., “Orta ölçekli Mimarlık Büroları için Kalite Güvence Sistemi Modeli Geliştirilmesi, Tez Yürütücüsü: Nur Esin Altaş, Destekleyen Kuruluş: İTÜ Araştırma Fonu, Amacı: İki büronun deneyimleri incelenerek, bir çerçeve model oluşturulabilirliğinin araştırılması. 1997-2000. (Katkı payı: %5)

Cansever, E. ,“Türkiye'de Mimarlık Bürolarında Kalite Yönetimi Uygulamalarının İrdelenmesi, Tez Yürütücüsü: Nur Esin Altaş, Destekleyen Kuruluş: İTÜ Araştırma Fonu, Amacı: Türkiyedeki kalite yönetimi uygulayan iki büronun eleştirel bir bakışla incelenmesi 1998-2000 (Katkı payı: %5)

Özcan, İ., “Change of tendencies in tourism and design principles of holiday villages’ outdoor spaces”. Tez Yürütücüsü: Nur Esin Altaş, Destekleyen Kuruluş: İTÜ Araştırma Fonu, Amacı: Turizm sektöründe değişimin etkileri, eko,soft,vb. yeni turizm anlayışlarının irdelenmesi ve bir tatil köyünde yapılan soruşturma ve tespitlerle varolan tesislerde değişim olgusunun irdelenmesi, 1998-2000 (Katkı payı: %5)

Dergi Yayın Etkinlikleri – Yayın Yönetmenliği:

İTÜ Dergisi ARI Mimarlık Yayın Yönetmeni (Ekim 2005)
Mimar.ist Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği (2006)
Arkitekt Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği (2009)

Ödüller:

Aşağıdaki Kuruluşlar tarafından çeşitli defalar araştırma projesi desteği almıştır: (Araştırmalar Bölümüne bakınız)
NSF National Science Foundation , A.B.D.
TÜBİTAK, Mühendislik Araştırma Grubu, Ankara
İ.T.Ü. Araştırma Fonu, İstanbul
DPT, Ankara

1 yorum:

ice blue dedi ki...

Ceza Avukatı yaptığınız değerli paylaşımlardan dolayı sizlere teşekkürlerini sunar ve devamını diler.